Arboretum HAZU Trsteno - logo

Arboretum Trsteno Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti najvažnija je arhitektonsko-pejzažna cjelina jadranske Hrvatske iz starijih povijesnih razdoblja koja svjedoči o ladanjskoj kulturi života hrvatskog plemstva u razdoblju kasnog feudalizma. Ljetnikovac s vrijednim inventarom, perivoj s obilježjima Arboretuma, povijesne građevine i perivojna oprema – sve to čini izuzetnu spomeničku cjelinu – ne samo u razmjerima dubrovačke kulture ladanja nego i cjelokupne hrvatske kulturne baštine.

Arboretum Trsteno, smješten u naselju Trsteno (Dubrovnik), jedna je od Akademijinih jedinica. Među ukupno 27 znanstvenih jedinica i 7 muzejsko-galerijskih jedinica u sastavu Akademije, Arboretum je poseban zbog više obilježja – znanstvenih, kulturno-galerijskih, nastavnih, edukacijskih i turističkih.

Arboretum HAZU Trsteno
Arboretum HAZU Trsteno - pogled iz zraka

Na 25,61 ha površine (256.099 m2) Arboretum se sastoji od graditeljskoga sklopa ljetnikovca s pomoćnim zgradama te od pejzažnih površina koje čine renesansno-barokni perivoj uz ljetnikovac s fontanom i akveduktom, neoromantični perivoj s početka 20. stoljeća na Drvarici, maslinik, nasadi agruma i palmi te raznolika prirodna šumska vegetacija.

Arboretum je osnovan 1948. godine na prostoru i na podlozi povijesnoga ladanjskog posjeda dubrovačke plemićke obitelji Gučetić – Gozze. Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ladanjska cjelina dodijeljena je 1948. godine, kada je i zaštićena. Arboretum Trsteno posjeduje svojstva kulturnoga dobra i spomenika parkovne arhitekture. Zato je zaštićen na temelju dvaju zakona – Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Zakona o zaštiti prirode.

Arboretum HAZU Trsteno
Ljetnikovac Gučetić - Gozze

Zemaljski zavod za zaštitu prirodnih rijetkosti tadašnje Narodne Republike Hrvatske donio je 20. siječnja 1948. Odluku o proglašenju parka u Trstenom zaštićenom prirodnom rijetkošću. Od 27. listopada 1962. park ima svojstvo zaštićenog objekta prirode kao spomenik prirode – spomenik vrtne arhitekture – arboretum. Na temelju toga određen je njegov upis u Registar zaštićenih objekata prirode pri Zavodu za zaštitu prirode.

Prema Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80, 2013., čl. 235.), zaštitu i upravljanje Arboretumom nastavlja provoditi Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti sukladno Zakonu o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, uz odgovarajuću primjenu toga zakona.

Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske donijela je 30. listopada 2017. rješenje kojim ladanjska cjelina obitelji Gučetić – Gozze i Arboretum imaju svojstvo kulturnog dobra, a sve prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Arboretum HAZU Trsteno
Paviljon, glorijet

Budući da je Arboretum Trsteno jedinstvena povijesna, kulturna i prirodna spomenička cjelina na širem dubrovačkom području, ali i na području Hrvatske uopće, potrebno mu je osigurati primjerenu obnovu i prilagodbu današnjim i budućim potrebama, čuvajući identitet i naslijeđene vrijednosti minulih vremena. Stoga je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti pokrenula sveobuhvatan dugoročni projekt obnove i revitalizacije Arboretuma Trsteno. Obnovom, revitalizacijom i osuvremenjivanjem petstogodišnje dubrovačke ladanjske cjeline te očuvanjem botaničko-vegetacijskih obilježja unaprijedit će se u Hrvatskoj jedinstvena muzejska cjelina kulturno-povijesnog, znanstvenog, obrazovnog i turističkog značaja.

Djelatnost Arboretuma usmjerena je na zaštitu i održavanje kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti, istraživanje i zaštitu biološke raznolikosti, stvaranje žive zbirke genetičke raznolikosti te na istraživanja iz područja povijesti perivojne arhitekture i kulture ladanja.

Aktivnosti u Arboretumu na 25,61 ha površine provode se u pet različitih prostornih i pejzažnih cjelina, a to su: renesansno-barokni perivoj i zgrade ljetnikovca (18.582 m2), neoromantični perivoj s početka 20. stoljeća na Drvarici (21.908 m2), dodirni pojas renesansno-baroknog perivoja (35.142 m2), povijesni maslinik (15.370 m2 obnovljeni dio + 42.287 m2 planirano za obnovu) i pejzažne površine prirodne vegetacije (106.442 m2). Prosjeke i požarni putovi zauzimaju 13.822 m, a ostali putovi 2.546 m.