Rezervat Lokrum - logo

Otok Lokrum, Posebni rezervat šumske vegetacije, zaštićen je sukladno Zakonu o zaštiti prirode u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije od 1948. godine te je kao takav treće najstarije područje zaštićene prirode u Hrvatskoj čiji temeljni fenomen je šumska vegetacija koja prekriva oko 90% površine otoka. Vegetacijski pokrov je reprezentativan iz razloga što su na vrlo maloj površini (72 ha) prisutni svi razvojni nizovi biljnih zajednica južnog fitogeografskog područja – eumediterana što je i glavni razlog zaštite ovog područja prirode.

Rezervat Lokrum
Rezervat Lokrum

U području Rezervata Lokrum zabranjeno je:

  • uzimati iz prirode, hvatati, uznemiravati divlje vrste
  • hraniti divlje životinje
  • oštetiti i/ili uništiti znak i/ili informativnu ploču i/ili didaktičku opremu
  • rabiti otvoreni plamen, ložiti vatru i pušiti
  • nedopušteno rabiti bespilotne letjelice
  • kretati se izvan označenih pješačkih staza i izvan područja predviđenog za posjećivanje osim pri provedbi istraživanja za koje je ishođeno dopuštenje
  • posjetiti bez ulaznice
  • odložiti otpad izvan predviđenog i označenog mjesta
  • boraviti prije dolaska prvog i nakon odlaska posljednjeg broda Javne ustanove rezervata Lokrum, kao i zimskom u razdoblju kada otok Lokrum nije otvoren za posjećivanje.
Rezervat Lokrum
Rezervat Lokrum

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži, čitav otok Lokrum uključujući i pripadajući morski pojas od 150-ak metara od obale je i područje ekološke mreže Natura 2000 (HR4000017 Lokrum) - područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) za ukupno osam stanišnih tipova (Tablica 1.)

Tablica 1. Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS)
Šifra područja Naziv područja Stanišni tip Natura šifra
HR 4000017 Lokrum Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) 1120
Grebeni 1170
Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp. 1240
Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea 6220
Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom 8210
Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje 8330
Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex) 9340
Mediteranske šume endemičnih borova 9540
Rezervat Lokrum
Rezervat Lokrum

Područje otoka Lokruma također je i sastavni dio Povijesne jezgre Grada Dubrovnika s gradskim zidinama i utvrdama te gradskim jarkom te je uvršten u UNESCO-ov registar Svjetske kulturne baštine. Otok Lokrum s akvatorijem zaštićen je kao kulturno dobro u sklopu Rješenja o zaštiti povijesne cjeline grada Dubrovnika i njene neposredne okoline (Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – oznaka Z-3818) na temelju Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Sukladno istom Rješenju za zaštićenu povijesnu cjelinu grada Dubrovnika i njenu neposrednu okolinu uspostavljene su zone te je otok Lokrum s akvatorijem uvršten u zonu „A“ opisanu kao „potpuna zaštita povijesnih struktura“.